Trần Thị Lam Thủy

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên: Trần Thị Lam Thủy

Điện thoại:    0903328995

Email: tranthilamthuy@gmail.com

Quá trình đào tạo:

  Từ:   1999  đến:  2018 Ngành, lĩnh vực đào tạo Nơi đào tạo
2003 – 2005 Thạc sĩ Ngữ Văn Trường Đại học Vinh, Việt Nam
2007 – 2013 Tiến sĩ Ngôn ngữ học Trường Đại học Vinh, Việt Nam

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh

Những công trình đã công bố:

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Bảo tồn và phát huy các giá trị dân ca Ví Giặm xứ Nghệ Năm 2011 – 2012 Sở VHTT&DL Nghệ An Thành viên
2 Dân ca xứ Nghệ Năm 2011 – 2012 Sở VHTT&DL Nghệ An Thành viên
3 Rèn luyện kĩ năng dạy học các phương tiện và biện pháp tu từ cho học sinh Tiểu học Năm 2015 – 2016 Trường Đại học Sài Gòn  

Chủ nhiệm

4 Xây dựng các biện pháp bồi dưỡng vốn sống cho học sinh có năng khiếu Tiếng Việt ở Tiểu học. Năm 2016 – 2017 Trường Đại học Sài Gòn  

Chủ nhiệm

Các công trình khoa học đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí/Kỷ yếu/Sách
1. Khảo sát thành ngữ so sánh trong ca dao 2005 Hội thảo Quốc tế ngôn ngữ học Liên Á lần thứ VI.
2. Bàn về con số Một 2006 Hội thảo Ngữ học toàn quốc
3. Mấy nhận xét về con số trong Truyện Kiều, Ngôn ngữ và đời sống 2006 Nghiên cứu Truyện Kiều những năm đầu thế kỷ XXI, NXB. Giáo dục
4. Từ kết quả học tập của học sinh, nghĩ về chương trình và giải pháp dạy học Ngữ Văn ở trường Trung học cơ sở 2006 Hội thảo đổi mới phương pháp dạy – học Văn – Đại học Vinh
5. Khả năng kết hợp của số từ trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao 2008 Hội thảo Ngữ học toàn quốc
6. Con số Ba trong thành ngữ, tục ngữ và ca dao người Việt 2009 Hội thảo Ngữ học toàn quốc
7. Con số hai trong thành ngữ, tục ngữ và ca dao người Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ – văn hóa 2010 Ngôn ngữ và đời sống
8. Không gian và môi trường diễn xướng trong dân ca Hò – Ví – Giặm xứ Nghệ 2012 Bảo tồn và phát huy các giá trị dân ca hò-ví-giặm xứ Nghệ, NXB Nghệ An, 2012
9. Mảnh đất, con người trong dân ca hò – ví – giặm xứ Nghệ 2012 Bảo tồn và phát huy các giá trị dân ca hò-ví-giặm xứ Nghệ, NXB Nghệ An, 2012
10. Sự hoạt động và biến đổi ngữ nghĩa của con số ba trong mối quan hệ với những con số khác (qua thành ngữ, tục ngữ và ca dao người việt) 2012 Từ điển học và Bách khoa thư
11. Bằng lí thuyết tri nhận, giải mã tư duy văn hóa dân tộc qua những quan niệm về con số 2013 Hội thảo Ngữ học toàn quốc
12. Về tên gọi “Ví”, “Giặm” và di sản “Ví, Giặm xứ Nghệ” 2014 Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An
13. Giá trị của dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ nhìn từ phương diện lịch sử – văn hóa 2014 Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An
14. Về hiện tượng số hóa trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam 2015 Hội thảo Ngôn ngữ học Quốc tế
15. Về từ loại của con số trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao 2015 Hội thảo Ngữ học  toàn quốc
16. Thử xét nguồn gốc Ví, Giặm xứ Nghệ trong mối quan hệ với “Việt ca” 2015 Hội thảo “Trải nghiệm ý tưởng Việt Nam – 2015” – Trường ĐHSG
17. Ví, Giặm xứ Nghệ – Những giá trị trường tồn 2015 Tạp chí khoa học – Trường ĐHSG
18. Con số bốn trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao từ góc nhìn ngôn ngữ, văn hóa 2016 Tạp chí Đại học Sài Gòn
19. Con số và các biện pháp tu từ trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao 2016 Tạp chí Đại học Sài Gòn
20. Từ loại và khả năng chuyển loại của con số trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam 2016 Tạp chí Ngôn ngữ
21. Vốn sống và vốn từ 2017 Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống
22. Nghệ thuật sử dụng số của người Việt trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao 2017 Hội thảo “Các xu hướng nghiên cứu ngôn ngữ học hiện đại và nghiên cứu ngôn ngữ ở Việt Nam”, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
23. Bàn về chức năng ngữ pháp của con số trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao 2017 Tạp chí Đại học Sài Gòn
24. Giới ngữ trong tiếng Việt nhìn từ phương diện chức năng, ngữ pháp 2018 Hội thảo “Ngôn ngữ và văn học Quảng Nam trong xu thế hội nhập, phát triển”, Trường Đại học Quảng Nam
25. Vận dụng phương pháp biểu đồ trong dạy học Tiếng Việt 2018 Hội thảo “Nghiên cứu và dạy học Ngữ Văn trong nhà trường hiện nay”, Đại học Thủ Dầu Một
26. Chữ viết và ý nghĩa tên gọi di sản “Ví, Giặm xứ Nghệ” 2018 Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư

Sách đã xuất bản:

TT Tên sách Năm xuất bản Nhà xuất bản
1 162 bài văn chọn lọc 2 2007 NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
2 162 bài văn chọn lọc 3 2007 NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
3 162 bài văn chọn lọc 4 2007 NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
4 162 bài văn chọn lọc 5 2007 NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
5 162 bài văn chọn lọc 6 2008 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
6 162 bài văn chọn lọc 7 2008 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
7 162 bài văn chọn lọc 8 2008 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
8 162 bài văn chọn lọc 9 2008 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
9 162 bài văn chọn lọc 10 2008 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
10 162 bài văn chọn lọc 11 2008 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
11 162 bài văn chọn lọc 12 2008 NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
12 Hướng dẫn học bài và làm bài Ngữ văn 10 2010 NXB Đại học Sư phạm
13 Hướng dẫn học bài và làm bài Ngữ văn 11 2010 NXB Đại học Sư phạm
14 Hướng dẫn học bài và làm bài Ngữ văn 12 2010 NXB Đại học Sư phạm

 

Các chuyên đề/Môn học đã tham gia giảng dạy:

Cấp Sau đại học:

 • Lý thuyết cú pháp học
 • Lý thuyết Ngữ dụng học

Cấp Đại học:

 • Khoa học giao tiếp
 • Nhập môn Việt Nam học
 • Mỹ thuật Việt Nam và thế giới
 • Từ Hán Việt
 • Tiếng Việt 3 (Phong cách học và Ngữ dụng học
 • Phương pháp bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tiếng Việt
 • Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học
 • Kiểm tra đánh giá kết quả học tập cho học sinh tiểu học

Các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên:

 • Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam
 • Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa
 • Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học
 • Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường đẻ nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường tiểu học
 • Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà trường và liên kết, hợp tác quốc tế

Đăng ký nhận tin

Nhập email của bạn để nhận được những thông tin mới nhất của chúng tôi!