Nguyễn Văn Lành

                             LÝ LỊCH KHOA HỌC

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Lành

Cấp bậc: Đại tá

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Số điện thoại: 0982.529128. E-mail: vanlanhlq2@gmail.com 

Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

 1. Nguyễn Văn Lành “Bàn thêm về nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị cho chiến sĩ mới ở các đơn vị trong tình hình hiện nay”, Tạp chí Khoa học và Chiến thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 2, số 13 (54) Quý II/2010, tr.69 – 71.
 2. Nguyễn Văn Lành “Kinh nghiệm trong công tác quản lí, giáo dục, rèn luyện đảng viên là học viên ở đảng bộ tiểu đoàn 5”, Tạp chí Khoa học và Chiến thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 2, số 15 (58) Quý II/2011, tr.31 – 33.
 3. Nguyễn Văn Lành “Yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng đối với học viên đào tạo tại các Học viện, Nhà trường quân đội”, Tạp chí Khoa học và Chiến thuật, Trường Sĩ quan Lục quân 2, số 30 (71) Quý III/2014, tr.59 – 61.
 4. Nguyễn Văn Lành “ Nâng cao năng lực giữ vững định hướng chính trị ở Trường sĩ quan Lục quân 2”, Tạp chí xây dựng Đảng, Số 27 (10/2013).
 5. Nguyễn Văn Lành “ Một số biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ”, Tạp chí xây dựng Đảng, Số 29 (12/2013).
 6. Nguyễn Văn Lành “ Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ xã phường”, Tạp chí xây dựng Đảng, Số 33 (4/2014).
 7. Nguyễn Văn Lành, “Tăng cường sự đồng thuận xã hội nhằm nâng cao sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Tạp chí Mặt trận – Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 129 +130, tháng 7 và 8/ 2014, tr.74 – 77.
 8. Nguyễn Văn Lành, Nguyễn Thanh Hưng “Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chức năng công tác của Quân đội nhân dân Việt Nam, mấy vấn đề cần đặt ra hiện nay” , Tạp chí Giáo chức, Trung ương Hội giáo chức Việt Nam, số đặc biệt tháng 7/2014, tr. 11 – 13.
 9. Nguyễn Văn Lành “Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng tín đồ tôn giáo”, Tạp chí Giáo chức, Trung ương Hội giáo chức Việt Nam, số 88, tháng 8/2014, tr. 35 – 37.
 10. Nguyễn Văn Lành “Phát huy vai trò của tổ chức quân đội trong thực hiện chính sách tôn giáo”, Tạp chí lý luận, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số đặc biệt tháng 11/2014.
 11. Nguyễn Văn Lành “ Vai trò của quân đội trong thực hiện chính sách tôn giáo”, Tạp chí giáo dục lý luận chính trị quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Số 2 (150)/2015, tr.20 – 22.
 12. Nguyễn Văn Lành “Kinh nghiệm thực hiện chính sách tôn giáo” , kỷ yếu hội thảo, tạp chí cộng sản, Quân khu VII, tháng 3/2015.
 13. Nguyễn Văn Lành “Phẩm chất cần thiết của đội ngũ làm công tác tôn giáo”, Tạp chí tổ chức Nhà nước, số 2/2016.
 14. Nguyễn Văn Lành “ Phát huy vai trò của các đơn vị quân đội trong thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Tây Nguyên”, Tạp chí giáo dục lý luận chính trị quân sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Số 3 (163)/2017, tr.44 – 46.
 15. Nguyễn Văn Lành “ Yêu cầu đối với các đơn vị quân đội trên địa bàn Tây Nguyên trong công tác vận động nhân dân thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta”, Tạp chí nghệ thuật quân sự Việt Nam, Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, Số 4 (163)/2017, tr.55 – 57.
 16. Nguyễn Văn Lành “ Công tác dân vận của các đơn vị quân đội ở vùng đồng bào theo đạo trên địa bàn Tây Nguyên”, Tạp chí Cộng sản, Số 130 (10/2017), tr 62-66.
 17. Nguyễn Văn Lành “ Kinh nghiệm công tác dân vận của lực lượng vũ trang ở vùng đồng bào theo đạo địa bàn miền Đông Nam Bộ”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, (12/2018).                

 

 

 

 

 

Đăng ký nhận tin

Nhập email của bạn để nhận được những thông tin mới nhất của chúng tôi!